นางณัฐวิกา วาบา ร่วมติดตามการดำเนินงาน “กลุ่มบาตู”

9  กุมภาพันธ์ 2561  นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางณัฐวิกา วาบา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ เรื่องให้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบาตู ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ธุรกิจเพื่อสังคมในการสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ร้านภูฟ้าพิจารณารับเป็นช่องทางการจำหน่าย ” เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นเอกสารรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

(Visited 1 times, 1 visits today)