หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นำทีมติดตามการดำเนินงาน จปฐ. อำเภอยะหา

8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสมร อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางจำปา  ศรีสมทรง, นายอาลีเพ็ง  มะเซ็ง, นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามนิเทศตรวจสอบคุณภาพฯ คณะที่ 4  ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอยะหา โดยมีทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา และผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึก รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ /ปัญหาและอุปสรรค และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)