หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นำทีมติดตามการดำเนินงาน จปฐ. อำเภอกาบัง

8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสมร อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางจำปา  ศรีสมทรง, นายอาลีเพ็ง  มะเซ็ง, นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร และคณะทำงานติดตามนิเทศตรวจสอบคุณภาพฯ คณะที่ 4  ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอกาบัง โดยมีนางตุแวนูรีซัน  นิเตะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และทีมงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ /ปัญหาและอุปสรรค และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)