การ workshop การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายเวสารัช คงนวลใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ workshop ประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่มตามเขตตรวจราชการ เพื่อระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ ปรับปรุงแนวทาง กิจกรรม กระบวนงานการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 7 กระบวนงาน ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ โดยมีนางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม เป็น Facilitator เขตตรวจราชการที่ 8 ณ ห้องแซฟไฟร์ 103 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)